Informace pro spotřebitele

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Společnost EREP ENERGIE, s.r.o. si dovoluje informovat zákazníky, že na smluvní vztah, který vznikne...

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

Společnost EREP ENERGIE, s.r.o. si dovoluje informovat zákazníky, že na smluvní vztah, který vznikne mezi naší společností a zákazníkem v postavení spotřebitele, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem upozorňujeme, že v případě sporu mezi naší společností a zákazníkem v postavení spotřebitele, který nebude vyřešen smírnou cestou, se může zákazník obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Praha, Štěpánská 15, PSČ 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Poučení spotřebitele o právech z vadného plnění:

 1. Společnost EREP ENERGIE, s.r.o. odpovídá za to, že její služby budou poskytnuty zákazníkům řádně, tj. vzájemně dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu. V případě, že služby nebudou poskytnuty řádně, má se za to, že byly poskytnuty vadně a zákazník má práva z vadného plnění, které je oprávněn u naší společnosti uplatnit (dále také jako „reklamace“).
 2. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb má v případě reklamace zákazník nárok na (i) přiměřenou slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud byly poskytnuty za úplatu, (ii) poskytnutí služeb bez vad nebo (iii) poskytnutí dalších služeb, které nebyly poskytnuty, i když to bylo sjednáno, pokud je to z povahy věci možné. Volba mezi těmito nároky přísluší zákazníkovi. V případě, že nebude možné realizovat žádný z uvedených nároků zákazníka dle věty předchozí, je zákazník oprávněn od smluvního vztahu s naší společností odstoupit.
 3. V případě, že zákazník má zájem na uplatnění práv z vadného plnění, je povinen vytknout (reklamovat) naší společnosti vady poskytnutých služeb ve smyslu § 1921 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, bez zbytečného odkladu poté, kdy se měl možnost seznámit s poskytnutím služby (tj. zejména s jejím výsledkem) a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do 6 (šesti) měsíců od převzetí předmětu plnění (tj. od okamžiku, kdy byl zákazník o poskytnutí služby informován).
 4. Reklamaci je nutno uplatnit u naší společnosti, tj. EREP ENERGIE, s.r.o., IČ: 02781026, se sídlem Brno, Jundrovská 1303/43, PSČ 624 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 82473, včetně uvedení konkrétní vady a požadovaného způsobu jejího odstranění, a to nejpozději do konce lhůty dle předchozího odstavce. Vady lze uplatnit například takto:
  1. písemně dopisem zaslaným do sídla společnosti: EREP ENERGIE, s.r.o., Jundrovská 1303/43, 624 00 Brno,
  2. elektronicky na e-mailové adrese společnosti EREP ENERGIE, s.r.o.: reklamace@erep.cz,
  3. telefonicky na telefonním čísle +420 511 140 790,
  4. osobně v sídle společnosti EREP ENERGIE, s.r.o.,
  5. jiným zákonem stanoveným způsobem.

Způsobem a na kontaktech uvedených v tomto odstavci je možné reklamaci uplatnit i v případě ukončení poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu ve smyslu § 19 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. V případě uplatnění reklamace bude naší společností vyhotoveno v souladu s dotčenými právními předpisy písemné potvrzení přijetí reklamace (reklamační protokol) a následně potvrzení o vyřízení reklamace.
 2. Naše společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se naše společnost se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.